Skip to main content
 
 
 
 
 
1
1

PARTNERS OF THE PROJECT

Συνολικά 5 πανεπιστήμια και ινστιτούτα, 4 περιβαλλοντικές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 1 δημόσιος φορέας και 2 εταιρείες περιβαλλοντικών μελετών συμμετέχουν στην υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού έργου. Συμβουλευτική υποστήριξη στο έργο θα παρέχεται ενεργά από το The Green Tank,  ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει λύσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Αναλυτικότερα, στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν:

 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) – Επικεφαλής εταίρος

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο θαλάσσιας έρευνας στην Ελλάδα και αποτελείται από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) και το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ). Οι οριζόντιοι στόχοι του είναι η διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας, ώστε τα υδάτινα οικοσυστήματα να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις μελλοντικές γενιές, η προαγωγή της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων βιολογικών και άλλων πόρων, η υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης, η προαγωγή της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την υδρόσφαιρα και την προστασία της και η παροχή συμβουλών σε εθνικά, μεσογειακά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και διαχείρισης. Το ΕΛΚΕΘΕ διεξάγει διεπιστημονική εφαρμοσμένη και βασική έρευνα που αφορά μεταξύ άλλων τη δομή και λειτουργία των εσωτερικών, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, την υδάτινη βιοποικιλότητα (σε όλα τα επίπεδα), το ρόλο της κλιματικής αλλαγής στην εξέλιξη των υδάτινων οικοσυστημάτων, τις επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων και κινδύνων στο θαλάσσιο περιβάλλον, τη δυναμική και την οικολογία αλιευμάτων καθώς και τη γενετική πληθυσμών και τη γονιδιωματική των θαλάσσιων οργανισμών. Το ΕΛΚΕΘΕ έχει μακρόχρονη εμπειρία στη μελέτη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και οι ερευνητές του έχουν συντονίσει πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

https://www.hcmr.gr

 

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το ΥΠΕΝ, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Για τη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, λειτουργούν σε όλη τη χώρα οι 24 αποκεντρωμένες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ, οι οποίες καλύπτουν τις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000, δηλαδή το 27,6% της χέρσου και  το 19,6% των χωρικών υδάτων.

Στις αρμοδιότητες του Οργανισμού περιλαμβάνεται η επιστημονική παρακολούθηση των ειδών και οικοτόπων, η εποπτεία-φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών, οι γνωμοδοτήσεις για έργα και δραστηριότητες εντός του Δικτύου Natura 2000, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των παραγωγικών φορέων, καθώς και η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και υλοποίηση οικοτουριστικών δράσεων στις προστατευόμενες περιοχές.

Αρχική

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 εισάγοντας νέες προσεγγίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και επιδρώντας δυναμικά για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Στα χρόνια λειτουργίας του, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό διεθνές ακαδημαϊκό και ερευνητικό προφίλ, ως ενεργό μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), μέλος του Ευρω-μεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI) και συνεργάτης σε πολλά ακαδημαϊκά και ερευνητικά δίκτυα. Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διεξάγει έρευνα σε διάφορους τομείς σχετιζόμενους με το θαλάσσιο περιβάλλον, από τη θαλάσσια βιολογία και διατήρηση έως τη θαλάσσια γεωλογία, τη φυσική και χημική ωκεανογραφία, την τηλεπισκόπηση, την υδροακουστική τεχνολογία και την κλιματική αλλαγή. Το ερευνητικό εργαστήριο «Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και Διαχείρισης Οικοσυστημάτων» έχει μακρά εμπειρία στη διερεύνηση της οικολογίας των βενθικών κοινοτήτων, των προτύπων κατανομής της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και της κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων, προσφέροντας τη βάση για την καλύτερη κατανόηση της δομής και λειτουργίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και το σχεδιασμό μέτρων διατήρησης και προστασίας. Το εργαστήριο έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε πολλά έργα που σχετίζονται με τη θαλάσσια διατήρηση και το συστηματικό σχεδιασμό λύσεων διατήρησης (π.χ. MARISCA, PROTOMEDEA, MARCONS).

https://www.aegean.gr/

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ-ΜΦΙΚ)

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το Δεκέμβριο του 1980 στο πλαίσιο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο περιλαμβάνει πέντε Τμήματα: Ζωολογικό, Βοτανικό, Ανθρωπολογικό, Παλαιοντολογικό-Γεωλογικό και Ορυκτολογικό. Το ΜΦΙΚ εστιάζεται στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα:

  • της βιοποικιλότητας του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου,
  • της δομής των οικοσυστημάτων με έμφαση στα νησιώτικα οικοσυστήματα, στα παράκτια οικοσυστήματα, στους υγροτόπους, στα ορεινά οικοσυστήματα,
  • της εξέλιξης, της ταξινόμησης και της οικολογίας συγκεκριμένων οργανισμών με έμφαση στα ενδημικά και κινδυνεύοντα είδη φυτών και ζώων,
  • της γεωλογικής δομής και εξέλιξης της ανατολικής Μεσογείου,
  • της φυλογένεσης, της συστηματικής και της γενετικής δομής, με μοριακές τεχνικές.

Μέσω της συμμετοχής του σε περισσότερα από 90 εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΜΦΙΚ και οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές που το απαρτίζουν έχουν συμβάλει σε εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις, σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Παράλληλα, το ΜΦΙΚ έχει υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε διάφορες ομάδες (μαθητές, εκπαιδευτικοί, ειδικές ομάδες, ευρύ κοινό), ενώ συμμετέχει και σε εξειδικευμένα ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το ΜΦΙΚ καλύπτει όλες τις δραστηριότητες ενός πλήρους και σύγχρονου μουσείου, διατηρώντας και αναπτύσσοντας συλλογές, ενώ έχει σχεδιάσει και διαμορφώσει και πολλές περιοδικές εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Συμπληρωματικά αναπτύσσει εκτεταμένο εκδοτικό έργο, τηρεί φωτογραφικό αρχείο και στεγάζει εργαστήριο ταριχεύσεων και εκθεμάτων. Όλες οι παραπάνω βάσεις δεδομένων, υποστηρίζουν τόσο τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και τις ανάγκες ενημέρωσης υπηρεσιών, φορέων και τοπικών κοινωνιών.

Αυτοτελώς, το ΜΦΙΚ έλαβε για το σύνολο του επιστημονικού του έργου βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών (2012), ενώ για την ποιότητα του εκθεσιακού του χώρου (ο οποίος δέχεται περισσότερους από 50.000 επισκέπτες ετησίως) και τις εκεί παρεχόμενες υπηρεσίες, διακρίθηκε με βραβείο αριστείας το 2013 από την Tripadvisor.

Αρχική Σελίδα

 


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το πρώτο ερευνητικό κέντρο της νεότερης Ελλάδας, λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1842 προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην επιστήμη και την κοινωνία. Σήμερα το ΕΑΑ μέσω των 3 Ινστιτούτων του: το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAAΔΕΤ), το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (ΓΙ) υλοποιεί μεγάλα ερευνητικά́ προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από́ την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή́ Υπηρεσία Διαστήματος και άλλους διεθνείς οργανισμούς, συνεισφέροντας στην προαγωγή της έρευνας και την επιστημονική εξέλιξη.

Το ΙΕΠΒΑ (αρχικώς Μετεωρολογικό Ινστιτούτο) ξεκίνησε τη συστηματική πραγματοποίηση καθημερινών μετεωρολογικών παρατηρήσεων το 1858, την οποία συνεχίζει ανελλιπώς μέχρι σήμερα, διαθέτοντας την αρχαιότερη και πληρέστερη ιστορική βάση κλιματικής πληροφορίας στην Ελλάδα, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενάμιση αιώνα. Αυτή τη στιγμή, το ΙΕΠΒΑ έχει καταφέρει να είναι ένα εθνικό “σημείο επαφής” για περιβαλλοντικά θέματα, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και να παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για το καλό της εθνικής οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες του καλύπτουν θέματα όπως η επιχειρησιακή πρόγνωση καιρού με σύγχρονα αριθμητικά μοντέλα, εφαρμογή περιοχικών κλιματικών μοντέλων για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καταγραφή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, διαχείρισης πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης, υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων για τη διαμόρφωση εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα η θεματική ενότητα ΄΄ Κλίμα και Κλιματική αλλαγή ‘’επικεντρώνεται στη μελέτη των τάσεων του κλίματος και των ακραίων καιρικών φαινομένων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής καθώς και στα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ή/και μετριασμού των επιπτώσεών της.
Η ερευνητική ομάδα του ΙΕΠΒΑ/CLIMADAPT έχει εκτενή εμπειρία στην παροχή προβολών/προβλέψεων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε έργα της ΕΕ, όπως το έργο LIFE MareNatura. Στο πλαίσιο του LIFE MareNatura, η ομάδα CLIMADAPT μέσω τεχνογνωσίας και των απαιτούμενων εργαλείων και μεθοδολογιών θα παρέχει κλιματικές προβολές και κλιματικούς δείκτες υψηλής ανάλυσης, για ολόκληρη την περιοχή μελέτης, εστιάζοντας σε ατμοσφαιρικές και ωκεάνιες μεταβλητές που επηρεάζουν άμεσα την αναπαραγωγή, τη διατροφή και διαδρόμους μετανάστευσης της θαλάσσιας μεγαλοπανίδας-στόχου. Επιπλέον, θα παραχθούν προβολές υποκλιμάκωσης για επιλεγμένα hotspot βιοποικιλότητας (WP3). Η ομάδα CLIMADAPT διαθέτει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στον επιτυχή συντονισμό και διαχείριση πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών έργων, διασφαλίζοντας την κατάλληλη εκτέλεση των δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων του έργου (WP1, WP4-6).

Αρχική

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα, θεωρώντας τα ως βασικά στοιχεία της Ελληνικής Φύσης.
Από το 1982 εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο.
Το έργο της περιλαμβάνει δράσεις προστασίας, διατήρησης και έρευνας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, υποστήριξης εθελοντικών και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και παρεμβάσεις για κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.
Αποτελεί τον ελληνικό εταίρο της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομοσπονδίας για την προστασία του περιβάλλοντος, με πάνω από 110 εθνικές οργανώσεις.
Έχει βραβευθεί για το έργο της από την Ακαδημία Αθηνών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

https://www.ornithologiki.gr

 

ΜΟm – Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

Η MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, είναι ελληνική, μη κυβερνητική, περιβαλλοντική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1988 με τη νομική μορφή του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου (Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 1059/1988). Η MOm δραστηριοποιείται για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του παράκτιου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας μέσα από την προστασία της μεσογειακής φώκιας, του μοναδικού είδους φώκιας της Μεσογείου και του σπανιότερου είδους φώκιας στον πλανήτη.

Μια εξειδικευμένη και αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων διάφορων ειδικοτήτων (π.χ. βιολόγων, τεχνικών πεδίου, εκπαιδευτικών και ανθρώπων της επικοινωνίας) με τη βοήθεια εθελοντών, υλοποιούν δράσεις σε 5 βασικούς τομείς:

  • Έρευνα
  • Διάσωση και Περίθαλψη
  • Προστασία και Διαχείριση
  • Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η MOm είναι επίσημα αναγνωρισμένο επιστημονικό ίδρυμα σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση CITES (αρ. πρωτ: 89670/1427/12‐3‐2007 / κωδ: GR 003), ενώ όλες οι δράσεις επιστημονικής έρευνας, διάσωσης και περίθαλψης πραγματοποιούνται με τις σχετικές άδειες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Από το 1996 η MOm είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου της IUCN (International Union for the Conservation of Nature), της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στον κόσμο και με εκπρόσωπό της συμμετέχει στην Ομάδα Ειδικών για τις Φώκιες (Seal Specialist Group).

https://el.mom.gr/

 

ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την έρευνα και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Το όραμα του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι ότι θα εξαλειφθούν οι απειλές που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες χελώνες και ότι αυτές θα συνεχίσουν να επιτελούν το οικολογικό τους ρόλο στη φύση ανεμπόδιστα. Για αυτό το σκοπό, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Οι δράσεις του συνδυάζουν το επιστημονικό έργο με την εθελοντική προσφορά και επιδιώκουν μέσω της ενημέρωσης και εκπαίδευσης να ενεργοποιηθεί η  κοινωνία για ένα καλύτερο και βιώσιμο πλανήτη.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ καταγράφει συστηματικά την ωοτοκία της χελώνας Καρέττα και προστατεύει τις φωλιές στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας στην Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη κάθε χρόνο στο διάστημα Μαίου – Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, πραγματοποιούνται από τους εθελοντές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Τα προγράμματα καταγραφής και προστασίας των φωλιών των θαλάσσιων χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Ζάκυνθο και τον Κυπαρισσιακό Κόλπο συγκαταλέγονται ανάμεσα στα μακροβιότερα παγκοσμίως.

Από το 1994 ο ΑΡΧΕΛΩΝ υποδέχεται τραυματισμένες ή άρρωστες θαλάσσιες χελώνες από όλη την Ελλάδα στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στην Γλυφάδα Αττικής. Στο Κέντρο Διάσωσης  γίνεται η περίθαλψη και η αποκατάσταση των ζώων, τα οποία ακολούθως επιστρέφουν στη θάλασσα. Στις εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνονται στο Κέντρο Διάσωσης όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχουν καθημερινά σχολεία αλλά και επισκέπτες,  αναδεικνύοντας τις θαλάσσιες χελώνες και την προστασία τους σε σύμβολο για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

https://archelon.gr

 

Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών – MEDASSEΤ

Το MEDASSEΤ (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών) είναι διεθνής περιβαλλοντική ΜΚΟ, που έχει στόχο την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη τη Μεσόγειο. Ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1988 και το 1993 στην Ελλάδα. Βασικοί πυλώνες δράσης της οργάνωσης είναι η έρευνα και προστασία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η πολιτική και η ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο, τη θαλάσσια και παράκτια ρύπανση, την παρεμπίπτουσα αλιεία, την κλιματική αλλαγή, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και τις επιπτώσεις των θαλάσσιων μεταφορών και της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης.

Το MEDASSET είναι εταίρος του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP) και είναι Mόνιμο Μέλος/Παρατηρητής της Σύμβασης της Βέρνης (Συμβούλιο της Ευρώπης), από το 1988.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE MareNatura, το MEDASSET είναι υπεύθυνο για τις ενέργειες πολιτικής και άσκησης πίεσης σε φορείς λήψης αποφάσεων, χάρη στο διευρυμένο δίκτυο επαφών που διαθέτει σε διεθνή και μεσογειακά φόρα. Με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα του προγράμματος, θα διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για θεσμοθέτηση νέων προστατευόμενων περιοχών. Επιπλέον, η ευρεία εμπειρία της οργάνωσης στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών ενεργειών στο πλαίσιο περιβαλλοντικών προγραμμάτων, θα αποτελέσει ένα επιπλέον εφόδιο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του έργου και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Home

 

Nature Conservation Consultants (NCC)

Η Nature Conservation Consultants (NCC) είναι συμβουλευτική εταιρεία ιδρυμένη το 2010. Το όραμα της NCC είναι να προωθήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της παροχής τεκμηριωμένων καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας, της ανάπτυξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων διατήρησης και της συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής κοινότητας.

Η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας έχει οδηγήσει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στη χρήση των πλέον σύγχρονων και διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων καταγραφής βιοποικιλότητας. Ειδικεύεται στην καταγραφή της βιοποικιλότητας με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως ραντάρ, drones, βιο-ακουστικών και θερμικών μεθόδων. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στις θαλάσσιες καταγραφές, από ξηράς, θαλάσσης και αέρος καθώς και στην τηλεμετρία. Συνεργάζεται με τους πλέον έμπειρους ερευνητές από Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και με εταιρείες περιβαλλοντικών συμβούλων του εξωτερικού.

Αρχική

 

Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας Περιβάλλοντος – ISPRA

Το Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας Περιβάλλοντος (ISPRA) είναι τεχνικο-επιστημονικός φορέας του τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας  της Ιταλίας (MASE).

Το Ινστιτούτο προωθεί και εφαρμόζει στρατηγικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στη βιοποικιλότητα και στη διατήρηση των οικοτόπων. Το ISPRA είναι επίσης ο καθοδηγητικός και συντονιστικός φορέας για τους περιφερειακούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος (ARPAs) και συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος όπως και με εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς που εργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Ιταλικό υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας βασίζεται στο Ινστιτούτο για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική της ΕΕ και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και τον συντονισμό της παρακολούθησης της κατάστασης των θαλασσοπουλιών και των θαλάσσιων θηλαστικών που ζουν στα ιταλικά εθνικά ύδατα. Συμμετέχει στον προσδιορισμό και τη θεσμοθέτηση των θαλάσσιων Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και έχει συμμετάσχει ως δικαιούχος σε πολλά έργα LIFE Nature που σχετίζονται με τη διατήρηση των θαλάσσιων πτηνών.

www.isprambiente.gov.it/

 

WaterProof Marine Consultancy & Services BV

H WaterProof Marine Consultancy & Services BV είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων για θέματα του θαλάσσιου τομέα. Ιδρύθηκε το 2015 από δύο (2) ειδικούς συμβούλους και γνώρισε σημαντική ανάπτυξη στα 9 αυτά χρόνια δραστηριοποίησής της. Σήμερα απασχολεί 22 εργαζόμενους με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο, περιλαμβάνοντας τόσο ειδικευμένους πανεπιστημιακούς και επιστήμονες στη φυσική, τα μαθηματικά, τη φυσική γεωγραφία, την πολιτική και περιβαλλοντική μηχανική όσο και πρακτικά εκπαιδευμένους εργαζόμενους και επαγγελματίες τεχνικούς.

Η εταιρεία εστιάζει σε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της κίνησης του νερού, της μορφολογίας, του υποβρύχιου ήχου και των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Εργάζεται μεταξύ άλλων στην κατασκευή λιμενικών έργων, βυθοκορήσεων και ανάπτυξης αιολικών πάρκων, ενώ συνεργάζεται μεταξύ άλλων και με διαχειριστές ενεργειακών υποδομών-δικτύων και κυβερνήσεις. Λόγω της αυξανόμενης ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών, η εταιρεία πλέον εργάζεται, εκτός από τις μελέτες για την παράκτια ζώνη, και στις υπεράκτιες περιοχές για την ανάπτυξη επενδύσεων-υποδομών με βιώσιμο προσανατολισμό.

WaterProof BV. – Marine Consultancy & Services –